• Otwarte Klatki
  • Koalicja Społeczna Stop Fermom Przemysłowym

Ani jednej fermy więcej!

Pomóż nam wprowadzić zakaz budowy ferm przemysłowych!

Ani jednej fermy więcej! Podpisz apel do polityków.

Bądź pierwszą osobą, która podpisze petycję! Brakuje jeszcze 500 do najbliższego celu.

0%

Czy chcesz otrzymywać na podane wyżej dane kontaktowe informacje o działaniach Otwartych Klatek dla zwierząt?

Petycja zbierana jest przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Szanujemy twoją prywatność i zapewniamy, że podane informacje będą używane wyłącznie do celów związanych z petycją. Wszystkie informacje na temat przetwarzania twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności. Podpisując petycję zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych związanych z celem petycji oraz potwierdzasz, że masz ukończony 16 rok życia.

Fermy przemysłowe powodują cierpienie zwierząt oraz stanowią zagrożenie dla ludzi i środowiska

Pomóż nam zatrzymać to okrucieństwo!

Zobacz, z czym mierzą się mieszkańcy wsi

Petycja w sprawie moratorium  na budowę ferm przemysłowych w Polsce

Jako Koalicja Społeczna Stop Fermom Przemysłowym i Koalicja Żywa Ziemia działamy na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców polskich wsi, zwierząt hodowlanych i środowiska naturalnego, które w intensywnym modelu rolnictwa ulega postępującej degradacji. W związku z zagrożeniami ze strony przemysłowych ferm i wobec braku odpowiednich regulacji, uważamy że wprowadzenie moratorium wstrzymującego powstawanie nowych ferm przemysłowych w Polsce jest sprawą najwyższej wagi państwowej. Dotychczasowe funkcjonowanie takich instalacji wyraźnie wskazuje, że przyczyniają się one do pogłębiania problemów społecznych i środowiskowych w lokalnej i ogólnokrajowej skali.

W obecnej chwili przepisy polskiego prawa skutecznie wykluczają stronę społeczną z decydowania o budowie i lokalizacji ferm przemysłowych. Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy tzw. odorowej, nie są wystarczające dla rzeczywistej poprawy sytuacji społeczności lokalnych, jak również dla ograniczenia innych problemów społecznych i środowiskowych, które wywołuje intensyfikacja produkcji zwierzęcej w Polsce.

Należy jak najszybciej uchwalić przepisy prawa zawieszające możliwość powstawania nowych ferm przemysłowych – do czasu przyjęcia przepisów prawa, które precyzyjnie będą regulować udział społeczny w decydowaniu o tego typu inwestycjach. 

Jednocześnie, dbając o interes rolników i producentów, powinna zostać opracowana długoterminowa strategia transformacji rolnictwa w Polsce, uwzględniająca wysoki dobrostan zwierząt gospodarskich jako wartość społeczną oraz jego kluczową rolę dla zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat – przy jednoczesnym zachowaniu jego ekonomicznej opłacalności.

Naszą petycję kierujemy do wszystkich decydentów posiadających kompetencję ustawodawczą, przede wszystkim jednak do przedstawicieli ministerstw odpowiedzialnych za obszary szczególnie narażone na negatywne oddziaływanie przemysłowych ferm, tj. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także odpowiadających im komisji sejmowych.

Podpisz petycję

Pomóż nam uzyskać więcej podpisów

Fermy przemysłowe powodują cierpienie zwierząt oraz stanowią zagrożenie dla ludzi i środowiska. Pomóż nam wprowadzić zakaz budowy ferm przemysłowych!