Przedstawione przez Radę UE wnioski w sprawie transportu morskiego żywych zwierząt zostały uznane przez Eurogroup for Animals za niepożądane, niepotrzebne i nieprzydatne. Mogą one utrudnić prace mające na celu poprawę dobrostanu tych istot. Zagrożone jest postępowanie w zakresie wprowadzenia odpowiednich regulacji.

Sprawozdanie Rady jest związane z przyjętymi niedawno wnioskami przez Ministrów Rolnictwa z całej UE dotyczącymi dobrostanu transportowanych zwierząt morskich do krajów trzecich. Stanowią one formalny wyraz opinii wszystkich 27 państw członkowskich.

Co z pracami nad wprowadzeniem nowych regulacji?

Lepsze przepisy dotyczące transportu morskiego żywych zwierząt nie zmniejszą poważnego ryzyka związanego z tym przestarzałym handlem. Dotychczasowe incydenty, jak również niedawne nowe badanie przeprowadzone przez członka Animal Welfare Foundation (AWF) i Robin des Bois na certyfikowanych przez UE przewoźnikach zwierząt gospodarskich, po raz kolejny dowiodły, że eksport żywych zwierząt jest niewłaściwą praktyką w odniesieniu do zwierząt, ludzi oraz środowiska.

Chociaż proces kontroli sprawności wciąż trwa, niedawne konkluzje dały też dodatkowy impuls dla wprowadzenia nowego rozporządzenia transportowego. Rada UE nadal zwraca się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku dotyczącego zmienionego zarządzenia w sprawie dobrostanu transportowanych zwierząt morskich, jeśli to możliwe, wcześniej niż zostało to wskazane w unijnych strategiach.

Dodatkowo Rada podkreśla potrzebę nadania priorytetu krótkoterminowym usprawnieniom i monitorowaniu transportów, aby poprawić wdrażanie obecnego rozporządzenia. I chociaż Eurogroup for Animals przyjęła z zadowoleniem krótkoterminowe ulepszenia mające na celu złagodzenie ogromnego cierpienia zwierząt, to stoi na stanowisku, że ​​zmiana postanowienia w sprawie transportów powinna wprowadzić znacznie krótszy maksymalny czas podróży zwierząt, a także zakaz wywozu żywych osobników. Takie podejście byłoby zgodne z celami unijnej strategii polegającej na znacznym skróceniu łańcuchów dostaw.

Co należy zrobić, aby poprawić dobrostan zwierząt?

Eurogroup for Animals pochwaliła ministrów Niemiec, Holandii i Luksemburga, którzy przedstawili dokument stwierdzający, że przedstawione przez Radę konkluzje można uznać jedynie za środki krótkoterminowe, ale chcą, aby eksport żywych zwierząt został zakazany wraz z nadchodzącą rewizją legislacyjną.

Jednocześnie obywatele UE oczekują wprowadzenia zakazu eksportu żywych zwierząt, a zwierzęta zasługują na lepsze traktowanie. Dlatego zachęcamy do wspierania naszych działań w ramach kampanii „Stop transportom żywych zwierząt”, m.in. poprzez podpisanie petycji mającej na celu całkowity zakaz transportowania żywych zwierząt, zarówno drogą morską, jak i lądową.

Źródło: https://www.eurogroupforanimals.org/news/council-conclusions-live-transport-sea-unwelcome-unnecessary-and-unhelpful