Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Stowarzyszenie Otwarte Klatki działa na podstawie przepisów prawnych i statutu. Celami Stowarzyszenia są:

1.) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt

2.) Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii

3.) Prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej

4.) Działalność kulturalna

5.) Ochrona i promocja zdrowia – propagowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia i żywienia

Jednostka zobowiązana jest do stosowania zasad rachunkowości określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w kategorii podmiotów mikro na podstawie art. 3 oraz załącznika nr 4 do Ustawy.

1.) Aktywa trwałe przedstawione w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o umorzenie. Rzeczowe aktywa trwałe umarzane są zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł umarzane są w 100% w dniu oddania do użytkowania.
2.) Należności i zobowiązania wykazywane są w wartości wymagającej zapłaty.
3.) Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Poznań, położona w gminie Poznań, w powiecie poznańskim, w województwie wielkopolskim.
4.) Stowarzyszenie dokonuje pomiaru wyniku finansowego metodą porównawczą.

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2014 r. posiadało środku trwałe o wartości początkowej 19.957,75zł w 100% umorzone.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec grudnia 2014 roku wynosił 51.250,87zł.

A. Przychody ogółem: 128.784,14zł
Na wartość przychodów składają się: przychody z tytułu składek członkowskich, przychody z tytułu zbiórek publicznych, darowizny oraz inne pozostałe przychody operacyjne.

B. Koszty: 103.983,66zł
Na koszty działalności operacyjnej składają się koszty zgodne z rachunkiem zysków i strat oraz pozostałe koszty operacyjne.

C. Zysk: 24.800,48zł

Zysk bilansowy za 2014 rok przeznacza się w całości na działalność statutową Stowarzyszenia.

Do pobrania:
Bilans
Rachunek zysków i strat

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do 4629 osób, którym zależy na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych i informowanie Cię o działaniach Stowarzyszenia Otwarte Klatki zgodnie z naszą polityką prywatności.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań

KRS: 0000444120