Statut Stowarzyszenia Otwarte Klatki

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Otwarte Klatki” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i jest zawiązane dla prowadzenia działalności na rzecz szeroko rozumianej edukacji i ochrony środowiska, w tym głównie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.

§ 3
Siedzibą stowarzyszenia jest Miasto Poznań. Terenem działań jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

§ 4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.

§ 5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie na pracy społecznej członków i członkiń.

Rozdział 2. Cele i środki działania

§ 8
Celami Stowarzyszenia są:

 1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i ochrona zwierząt.
 2. Ochrona środowiska.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej
 4. Działalność kulturalna
 5. Ochrona i promocja zdrowia – propagowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia i żywienia

§ 9
Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

 1. Organizowanie ogólnopolskich kampanii tematycznych, przeprowadzanych w sferze: informacyjnej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, kulturalnej, interwencyjnej (PKD 94.99.Z);
 2. Organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji, kampanii i badań prowadzących do eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt oraz na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii (PKD 94.99.Z);
 3. Tworzenie i propagowanie, w tym poprzez przykład własny, modelu kultury, światopoglądu i sposobu życia wolnego od okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt, w tym propagowanie weganizmu, a także zdrowego stylu życia (PKD 94.99.Z);
 4. Bieżące interwencje w przypadku niehumanitarnego traktowania zwierząt, szczególnie wykorzystywanych w celach komercyjnych, naukowych i rozrywkowych oraz reagowanie na nieprawidłowości związane z wyżej wymienioną działalnością (PKD 94.99.Z);
 5. Organizowanie spotkań, programów w szkołach, szkołach wyższych, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji celów Stowarzyszenia (85.59 B);
 6. Sponsorowanie programów promujących cele stowarzyszenia w środkach masowego przekazu (PKD 94.99.Z);
 7. Organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych (PKD 85.5);
 8. Monitorowanie podmiotów publicznych i innych podmiotów otrzymujących  środki publiczne (PKD 94.99.Z),

§ 10
Poprzez działalność w sferze informacyjnej Stowarzyszenie rozumie:

 1. Prowadzenie własnego ośrodka informacji i doradztwa (PKD 94.99.Z);
 2. Organizowanie internetowych stron, baz danych i list dyskusyjnych w Internecie (63.12.Z);
 3. Przekazywanie informacji mediom i poprzez media (prasa, radio, telewizja, Internet) w celu zwracania uwagi opinii publicznej na sprawy związane z celami Stowarzyszenia i inne dla niego istotne (PKD 63.91.Z);
 4. Tworzenie i rozprowadzanie wydawnictw papierowych i elektronicznych (PKD 58.1);
 5. Organizowanie prelekcji, odczytów, konferencji, spotkań i sondaży publicznych (85.59.B);
 6. Organizowanie wieców, pikiet, demonstracji, protestów i marszów (PKD 94.99.Z);
 7. Zbieranie i organizowanie w postaci archiwum materiałów, dotyczących ochrony zwierząt i środowiska (książki, czasopisma, zdjęcia, wycinki prasowe, prace artystyczne, filmy video, zdjęcia, nagrania, wydawnictwa elektroniczne i inne) i ich publiczne udostępnianie (PKD 91.01.B).

§ 11
Poprzez działalność w sferze edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, Stowarzyszenie rozumie:

 1. Działalność wydawniczą i poligraficzną – tworzenie i rozprowadzanie własnych wydawnictw, a także innych wydawnictw zgodnych ze Statutem, za zgodą ich właściciela (PKD 58.1);
 2. Prowadzenie zajęć, warsztatów, prelekcji, odczytów, szkoleń i konferencji z zakresu edukacji humanitarnej, ekologicznej oraz etyki, we wszystkich typach szkół i przedszkoli, domów kultury, dla innych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, urzędów samorządowych i państwowych, a także dla osób prywatnych (85.59.B);
 3. Organizację i prowadzenie biblioteki i wypożyczalni materiałów o treści zgodnej z celami Stowarzyszenia (PKD 91.01.A);
 4. Prowadzenie interdyscyplinarnych studiów i badań (PKD 73.20.Z);
 5. Tworzenie banków informacji o działaniach społecznych, naukowych i gospodarczych oraz technologiach służących poszanowaniu praw zwierząt, a także ochronie środowiska (PKD 63.99.Z);
 6. Propagowanie technologii, metod produkcji i produktów, które pozostają w zgodzie z poszanowaniem praw zwierząt, a także z zasadami działania ekologicznego (PKD 94.99.Z).

§ 12
Poprzez działalność kulturalną Stowarzyszenie rozumie:

 1. Organizowanie tematycznych konkursów plastycznych, literackich i muzycznych (PKD 93.21.Z);
 2. Patronat nad wydarzeniami kulturalnymi (PKD 94.99.Z);
 3. Wspieranie i opiekę nad przedsięwzięciami kulturalnymi i twórcami wykazującymi postawę etyczną wobec zwierząt i środowiska (PKD 94.99.Z).

§ 13
Poprzez działalność interwencyjną Stowarzyszenie rozumie:

 1. Organizowanie i szkolenie siatki inspektorów na terenie całego kraju, działających wyłącznie za zgodą władz Stowarzyszenia i w ramach ustalonych przez Zarząd, zgodnie z obowiązującym prawem (PKD 94.99.Z);
 2. Dokonywanie przez inspektorów interwencji i inspekcji mających na celu ochronę zwierząt przed okrucieństwem człowieka, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (PKD 94.99.Z);
 3. Organizowanie czynnego protestu w postaci wieców, pikiet, marszów, demonstracji i innych form sprzeciwu (PKD 94.99.Z);
 4. Redagowanie petycji, zbieranie podpisów pod nimi i przekazywanie ich właściwym organom państwowym, organizacjom i firmom (PKD 94.99.Z);
 5. Dokumentowanie przypadków naruszania praw zwierząt oraz przepisów obowiązującego prawa (PKD 94.99.Z);
 6. Występowanie do właściwych – wg kompetencji – władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do: usunięcia zaistniałego łamania ustawy o ochronie zwierząt, usunięcia zagrożenia środowiska, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód (PKD 94.99.Z);
 7. Składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z zasadami ochrony zwierząt, przyrody i zdrowia ludności (PKD 94.99.Z);
 8. Sprawdzanie rzetelności producentów w zakresie oznakowania i reklamy produktów oraz interwencja w przypadkach nieprzestrzegania przepisów prawa (PKD 94.99.Z);
 9. “Uczestniczenie w charakterze lub na prawach strony w postępowaniach administracyjnych, dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ocen oddziaływania na środowisko, a także wszczynanie postępowań lub występowanie z żądaniem wszczęcia postępowań w wyżej wskazanym zakresie, w sprawach dotyczących innych osób (PKD 94.99.Z)
 10. Przedstawianie organom administracji publicznej poglądów w prowadzonych przez nie sprawach, wyrażonych w uchwale lub oświadczeniu organu statutowego (PKD 94.99.Z).“
 11. Występowanie do władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej, a także informacji o środowisku i jego ochronie (PKD 94.99.Z).”

§ 14
1. Stowarzyszenie, w zakresie wskazanym w §9 – §13, prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, w rozumieniu i na zasadach wskazanych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118). Działalność pożytku publicznego nie może pokrywać się z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Stowarzyszenie. Nadwyżka przychodów nad kosztami Stowarzyszenia przekazywana jest na prowadzenie działalności pożytku publicznego przez Stowarzyszenie.
2. Cały dochód pozyskiwany przez Stowarzyszenie jest przeznaczany na realizację celów statutowych.

§15
1. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z  obowiązującym prawem. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być prowadzona wyłącznie jako działalność uboczna w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Stowarzyszenie.
2. Zakres działalności gospodarczej Stowarzyszenia obejmuje zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) następujące rodzaje działań:

 1. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
 2. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
 3. Reklama (73.1)
 4. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
 5. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30. Z)

Rozdział 3. Prawa i obowiązki członków i członkiń

§ 16
Członkami / członkiniami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem / członkinią wspierającymi Stowarzyszenie.

§ 17
Stowarzyszenie posiada członków / członkinie:
zwyczajnych / zwyczajne,
wspierających / wspierające,

§ 18
Członkiem/ członkinią zwyczajnym/ zwyczajną Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską.

§ 19
Członkiem / członkinią zwyczajnym / zwyczajną zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków / członkiń zwyczajnych, zainteresowanemu/ zainteresowanej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków / Członkiń złożone w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o treści rozstrzygnięcia. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków / Członkiń.

§ 20
Członkiem/ członkinią wspierającym / wspierającą Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 21
Członkiem/ członkinią wspierającym / wspierającą zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji
na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków i członkiń wspierających, zainteresowanemu / zainteresowanej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków / Członkiń
w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o treści rozstrzygnięcia. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków / Członkiń.

§ 22
Członkowie/ członkinie zwyczajni / zwyczajne mają prawo do:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. zgłaszania wniosków odnośnie działalności Stowarzyszenia,

§ 23
Członkowie / członkinie zwyczajni / zwyczajne mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. opłacania składek w wymiarze miesięcznym. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zgromadzenie Członków / Członkiń

§ 24
Członkowie / członkinie wspierający / wspierające nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak, w momencie zaproszenia przez Zarząd, brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 25
Członkowie / członkinie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 26
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. śmierci członka / członkini oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
3. wykluczenia przez Zarząd:
z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
z powodu niepłacenia składek za okres sześciu miesięcy,
na pisemny wniosek przynajmniej połowy członków / członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia z powodów wskazanych powyżej,
z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

§ 27
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu / zainteresowanej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków / Członkiń złożone w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o treści uchwały. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków / Członkiń . Rozstrzygnięcie Walnego Zgromadzenia Członków / Członkiń jest ostateczne.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia

§ 28
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zgromadzenie Członków / Członkiń,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.

§ 29
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 30
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków / członkiń uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 31
1. Walne Zgromadzenie Członków / Członkiń jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków / Członkiń biorą udział członkowie zwyczajni
z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający z głosem doradczym na zaproszenie Zarządu.
3. Walne Zgromadzenie Członków / Członkiń może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 32
Walne Zgromadzenie Członków / Członkiń zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków i członkiń co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 33
Walne Zgromadzenie Członków / Członkiń Nadzwyczajnych może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków i członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 34
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków i członkiń uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.

§ 35
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej;
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
7. uchwalanie budżetu,
8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym sprawozdań finansowych,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków i Członkinie Stowarzyszenia i jego władze;
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 36
Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie Członków /Członkiń Stowarzyszenia drogą uchwały. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów.

§ 37
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków / Członkiń i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 38
Zarząd składa się z trzech do dziewięciu osób, w tym prezesa i dwóch wiceprezesów, z zastrzeżeniem iż osoby te nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 39
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście
z głosem doradczym.

§ 40
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków / Członkiń,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków / Członkiń,
8. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
9. przyjmowanie i wykluczanie członków/ członkiń w przypadkach wskazanych w statucie.

§ 41
Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia
oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwoje członków/ członkiń Zarządu działających łącznie.

§ 42
Zarząd prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków / Członkiń.

§ 43
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§ 44
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczącego / -cej, Zastępcy / -czyni i Sekretarza.

§ 45
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności Stowarzyszenia,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków / Członkiń,
3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków / Członkiń oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków / Członkiń.

§ 46
Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków / Członkiń.

§ 47
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu na okres do końca kadencji może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać
nie więcej niż połowę składu organu.

§48
Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami tego organu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. nie mogą być osobami, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział 5. Majątek i fundusze

§ 49
Majątek Stowarzyszenia powstaje
1. z dotacji, grantów europejskich,
2. z darowizn, spadków, zapisów,
3. z dochodów z własnej działalności statutowej,
4. z dotacji i ofiarności publicznej.
5. ze składek członkowskich
6. z dochodów z działalności gospodarczej

§ 50
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§51
Stowarzyszenie nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do  jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi, członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywać  majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywać majątku na rzecz  swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. nabywać  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 52
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków / Członkiń ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 53
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków i Członkiń lub w innych przypadkach prawem przewidzianych. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków i Członkiń o likwidacji Stowarzyszenia, przy czym majątek może zostać przekazany jedynie na rzecz organizacji pozarządowej o podobnych statutowych celach działania.

§ 54
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do 4629 osób, którym zależy na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych i informowanie Cię o działaniach Stowarzyszenia Otwarte Klatki zgodnie z naszą polityką prywatności.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań

KRS: 0000444120

Animal Charity Evaluators