Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji:

Stowarzyszenie „Otwarte Klatki” z siedzibą przy ul. Grottgera 16/1, w Poznaniu.

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis pod numerem 0000444120 w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. NIP: 7831695600. REGON: 30232642300000;

Przedmiotem działalności statutowej organizacji pożytku publicznego zgodnie z wpisem do rejestru jest przede wszystkim:

  • Bieżące interwencje w przypadku niehumanitarnego traktowania zwierząt, szczególnie wykorzystywanych w celach komercyjnych, naukowych i rozrywkowych oraz reagowanie na nieprawidłowości związane z wyżej wymienioną działalnością
  • Dokumentowanie przypadków naruszania praw zwierząt oraz przepisów obowiązującego prawa
  • Organizowanie ogólnopolskich kampanii tematycznych przeprowadzanych w sferze: informatycznej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, kulturalnej, interwencyjnej
  • Prowadzenie zajęć, warsztatów, prelekcji, odczytów, szkoleń i konferencji z zakresu edukacji humanitarnej, ekologicznej oraz etyki, we wszystkich typach szkół i przedszkoli, domów kultury, dla innych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń urzędów samorządowych i państwowych, a także dla osób prywatnych

Czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposoby sporządzenie sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395).Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem zasad przewidzianych dla jednostek, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, według wzoru sprawozdania określonego w załączniku 6 do ustawy o rachunkowości.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu zasady, że wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł będą amortyzowane według stawek wykazywanych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału i w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji finansowych.


Do pobrania

Bądź na bieżąco

Trzymaj z nami rękę na pulsie i dołącz do 4629 osób, którym zależy na losie zwierząt hodowanych przemysłowo.

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych i informowanie Cię o działaniach Stowarzyszenia Otwarte Klatki zgodnie z naszą polityką prywatności.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

ul. Grottgera 16/1, 60-758 Poznań

KRS: 0000444120